مدارک مورد نیاز جهت تاسیس باشگاه

 مدارك مورد نياز جهت تاسيس باشگاه

1- ارائه اصل تقاضاي موسس به تربيت بدني محل

2- تائيده هيئت ورزشي مربوطه مبني بر صلاحيت فني  متقاضي

3- ارائه تعهدنامه محضري موسس مبني بر شاغل نبودن مدير داخلي ويژه باشگاههاي بيليارد.

4- ارائه اصل فيش واريزي بحساب شماره91366 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام درآمدهاي عمومي اداره كل تربيت بدني استان (شهرستان ارومیه بمبلغ  ریال300000، سایر شهرستان ها 200000 ریال)

5- اخذ وتـكميـل  فـرم هاي تقاضا نامه تاسيس از تربيت بدني محل

6- عكس موسس و مديران داخلي يك قطعه 4×3

7- اخذ وتكميل فرم اطلاعات فردي موسس و مديران داخلي از تربيت بدني محل

8-  تعيين نام، ارائه آرم، مهر و تهيه آئين نامه داخلي باشگاه

9- مدارك ثبت شركتها ، روگرفت برابر بااصل شركت ،آگهي تاسيس

10- روگرفت برابر بااصل از كارت پايان خدمت موسس - مديران داخلي

11- ارائه اسناد مالكيت قطعي يا اجاره نامه رسمي يا رضايت نامه رسمي

12- روگرفت برابربااصل از كليه صفحات شناسنامه ، موسس - مديران داخلي

13- اصل گواهي عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه كيفري موسس - مديران داخلي

14- تكميل فرمهاي حراست و ارائه گواهي حراست مبني بر بلامانع بودن فعاليت ورزشي  موسس – مديران داخلي

15- روگرفت برابربا اصل از گواهي كارت مربيگري رشته هاي درخواستي (حداقل 3 رشته)

16- داشتن تاهل براي مدير آقايان ، ارائه روگرفت از كليه صفحات شناسنامه يا عقد نامه

17- روگرفت برابر اصل از مدرك تحصيلي مديران داخلي (حداقل ديپلم براي كليه رشته ها) فوق ديپلم تربيت بدني يا ليسانس ساير رشته هابراي تاسيس باشگاه بيليارد

18- تامين فضاي مفيد 150 مترمربع و ارتفاع 3متر براي كليه رشته ها و 200مترمربع و ارتفاع 3متر براي رشته بيليارد