مدارك مورد نياز جهت اخذ موافقت اصولي احداث با زمين

مدارك مورد نياز جهت اخذ موافقت اصولي احداث با زمين                     

1- ارائه اصل تقاضاي موسس به تربيت بدني محل

2- اخذ فرم احداث از تربيت بدني محل و تكميل آن

3- كــروكـي مــحل زميــن

4- تعيين نام باشگاه و طراحي آرم

5- ارائه اصل فيش واريزي بحساب شماره91366 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام درآمدهاي عمومي اداره كل تربيت بدني استان (شهرستان ارومیه بمبلغ  ریال300000، سایر شهرستان ها 200000 ریال)

6- روگرفت مصدق شده از كليه صفحات اسناد مالكيت

7- ارائه نقشه كه به تائيد واحد مهندسي اداره كل رسيده باشد

8- مدارك ثبت شركتها ، روگرفت مصدق شركت ،آگهي تاسيس

9- روگرفت مصدق شده از كارت پايان خدمت و مدرك تحصيلي موسس - مدير عامل

10- روگرفت مصدق شده از كليه صفحات شناسنامه ، موسس- مدير عامل

11- اصل گواهي عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه كيفري موسس - مديرعامل

12- تكميل فرمهاي حراست و ارائه گواهي حراست مبني بر بلامانع بودن فعاليت ورزشي موسس – مدير عامل

13- تكميل فرم اطلاعات فردي موسس ويا مدير عامل در مورد اشخاص حقوقي