مدارك مورد نياز جهت اخذ موافقت اصولي بدون زمین

مدارك مورد نياز جهت اخذ موافقت اصولي احداث بدون زمين

1- ارائه اصل تقاضاي موسس به تربيت بدني محل

2- اخذ فـرم احداث از تربيت بدني محل و تكميل آن

3- تعيين نام باشگاه و طراحي آرم

4- ارائه اصل فيش واريزي بحساب شماره 91366 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام در آمد هاي عمومي اداره كل تربيت بدني استان (شهرستان ارومیه بمبلغ  ریال300000، سایر شهرستان ها 200000 ریال)

5- مدارك ثبت شركتها ، روگرفت مصدق شركت، آگهي تاسيس

6- روگرفت مصدق شده از كارت پايان خدمت و مدرك تحصيلي موسس - مدير عامل

7- روگرفت مصدق شده از كليه صفحات شناسنامه ، موسس - مدير عامل

8- اصل گواهي عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه كيفري موسس- مديرعامل

9- تكميل فرمهاي حراست و ارائه گواهي حراست مبني بر بلامانع بودن فعاليت ورزشي موسس – مدير عامل

10- تكميل فرم اطلاعات فردي موسس ويا مدير عامل در مورد اشخاص حقوقي