قوانین و مقررات

 

قوانین حوزه ورزش وجوانان

       اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

       قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درآژانس جهانی مبارزه بازورافزایی

       قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلام ی ایران

       قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی وملی جوانان به وزارت ورزش وجوانان

       قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه بازورافزایی دوپینگ

       ماده 88قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت بااصلاحات بعدی

       سیاستهاوالویتهای فرهنگی سازمان تربیت بدنی

       قانون اصلاح قانون سربازقهرمان

       قانون اصلاح ماده 11 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی  

       قانون سربازقهرمان

       درباره اصلاح وتکمیل بند1و4 سیاستهای فرهنگی ، اجتماعی ورزش زنان کشورموضوع مصوبه شماره 3328دش

       سیاستهای فرهنگی -اجتماعی ورزش زنان کشور

       ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

       قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافساد

       قانون اساسی

       قانون برگزاری مناقصات

       قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی

       قانون تامین اجتماعی

       قانون جامع کنترل ومبارزه ملی بادخانیات

       قانون خدمات کشوری

       قانون دیوان محاسبات کشور

       قانون شوراها باآخرین اصلاحات

       قانون مالیات افزوده

       قانون مالیاتی مستقیم

       قانون مبارزه باپولشویی

       قانون مجازات اسلامی

       قانون محاسبات عمومی کشور

       قانون مدیریت خدمات کشوری

       قانون منع دریافت حقوق ازبیش از یک صندوق وآیین نامه مربوطه

       قانون نحوه پرداخت محکوم به دخالت وعدم تامین وتوقیف اموال

       قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت

       قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین

       قانون اصلاح سال مالی

       متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی

       متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری

       متن کامل قانون مجازات اسلامی

       قانون بودجه 94

       قانون بیمه

       قانون ضوابط اجرایی بودجه سال 1394

       قانون رسیدگی به تخلفات اداری

       قانون و شرایط عمومی پیمان

       قانون کار جمهوری اسلامی ایران

       قانون قرارداد پاره وقت(فرم نمونه

       قانون قرارداد کارکنان بیمه ای - تمام وقت(فرم نمونه

       قوانین و مقررات جدید_تشکل_های_مردم_نهاد_674

       قانون راهنمای کمیسیون ماده 5

       قانون قرارداد همکاری2 _نمونه فرم

       قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور