آیین نامه ها و دستورالعمل ها

            آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

          آیین نامه ابطال بند ب ماده 7قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده   88

          آئین نامه چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی       

          آیین نامه اموال دولتی

          دستورالعمل اجرایی ماده 88

          متن قرارداداجاره اماکن ورزشی

          آیین نامه اجرایی بند م تبصره 3

          بند م تبصره 3
          تعهد نامه مستاجرین             

          فرم آگهی مزایده                                                

          فرم مزایده    

          مقدمه ماده 88               

          تظمینات            

          اطلاعات شرکت در مزایده                

          قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده    

          قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان        

          قانون منع مداخله در معاملات دولتی

          نحوه ارائه پاکتهای مزایده ماده 88

          لیست اماکن قابل واگذاری       

          قوانین و آیین نامه اموال دولتی

          راهنمای سامانه تدارکات الکترونیک

          مرخصی ورزشی

          آیین نامه سامانه تدارکات دولت

          آیین نامه قانون تأسیس باشگاه ورزشی

           شیوه نامه ارزیابی مالک

           فرم ارزیابی                             

           فرم آموزش

           فرم رضایت همکاران 

           اساس نامه صندوق اعتباری قهرمانان

           اساسنامه کمیته ملی المپیک

           اساسنامه فدراسیون ورزشهای آماتوری

           آیین نامه هیئت ورزش استانها

           آیین نامه ملی فدراسیون 

           آیین نامه انضباطی ورزشی وزارت ورزش

           آیین نامه کمیته انضباطی تکواندو 

           آیین نامه کمیته انضباطی کاراته

           آیین نامه کمیته انضباطی شنا 

           آیین نامه انتخاب رئیس هیئت                                                                           

           آیین نامه اداری

           آیین نامه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 88