مسابقات تیراندازی اهداف ثابت برگزار شد

شماره گزارش تصویری: 19
عکاس:
1395/04/15   00:00:00