به مناسبت هفته المپیک و با همکاری هیئت همگانی برگزار شد.

شماره گزارش تصویری: 28
عکاس:
1395/04/31   21:00:00