شماره گزارش تصویری: 34
عکاس: سید محسن پیامی
1395/05/26   13:30:00