شماره گزارش تصویری: 39
عکاس: سید محسن پیامی
1395/06/08   13:00:00